Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

NVO sektor

Nevladna organizacija je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, je neprofitna, je neodvisna od drugih subjektov, ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. 
 

V prvi polovici leta 2019 je bilo v Posavju registriranih 996 nevladnih organizacij, od tega 928 društev, 63 zasebnih zavodov in 5 ustanov, kar pomeni 93,17% društev, 6,23% zasebnih zavodov in 0,5% ustanov.  

 

Po posameznih občinah:

 

Občina Društva Zasebni zavodi Ustanove Skupaj NVO

Bistrica ob Sotli

14 - - 14
Brežice 297 13 3 313
Kostanjevica na Krki 42 1 - 43
Krško 339 27 2 368
Radeče 55 4 - 59
Sevnica 180 19 - 199

 

(vir: AJPES

 

 

   

O nas

Naše poslanstvo je krepitev, zastopanje, povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij ter sodelovanje pri pripravi in izvedbi politik z namenom zastopanja interesov nevladnih organizacij. Prizadevamo si k pomembnejšemu položaju nevladnih organizacij v družbi, dvigu osveščenosti javnosti o pomenu nevladnih organizacij in podpori razvojnim projektom.

 

Smo center znanja in informacij za nevladni sektor v Posavju.

 

Zavod prvenstveno deluje na področju posavske regije, usmeriti pa se želimo v krepitev nevladnih organizacij in krepitev partnerstev ter sodelovanja nevladnih organizacij tudi na nacionalni in mednarodni ravni.

 

 

 

 

Projekt Regionalno stičišče nevladnih
organizacij Posavja

V letu 2016 smo pridobili projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Posavja, s katerim želimo zagotavljati širino storitev, ki jih NVO potrebujejo za boljše in bolj trajno delovanje na svojem vsebinskem področju.

Delovanje projekta je usmerjeno v spodbujanje diskusije o potrebah v regiji, krepitev NVO za razvoj novih vsebin in storitev, ki bodo ponudile rešitve na zaznane potrebe v regiji, pridobivanje dodatnih finančnih sredstev ter s tem možnost zaposlovanja, krepitev zagovorništva in pozicioniranje NVO, ki imajo potencial za reševanje identificiranih problemov kot relevantnega partnerja javnemu sektorju pri višanju kvalitete življenja v regiji.

 

Vrednost projekta: 289.999,27 EUR

Trajanje projekta: 1.1.2016-30.9.2019

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Kontaktna oseba: Andreja Pavlin

 

 

 

 

Projekt Oživljanje mestnih središč

s pomočjo obrti - Urbana obrt

Prijavitelji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Zavod Dobra družba
Trajanje operacije: 1.5.2019-28.2.2021
Vrednost operacije: 218.060,74 EUR, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 149.288,49 EUR

 

Namen in aktivnosti:
Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odlične potenciale za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, temelječe na doživetih zgodbah preteklosti. Spodbujali bomo lokalne ponudnike za razvoj in ohranitev številnih obrti in tako krepili všečnost turistične ponudbe, ki bo obogatena z novimi produkti, inovativnim pristopom, vključujoč mlade, starejše, ženske in druge ranljive skupine. Zasledujemo model TCM (Town city management), ki povezuje in nadgrajuje ponudbo različnih sektorjev, jih trženjsko povezali in ob tem okrepili pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnosti.

 

Operacija se navezuje na Strategijo lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020:
• Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest
• Vnos novih znanj za dvig dodane vrednosti obstoječim proizvodom in razvoj novih proizvodov in storitev
• Razvoj in uvajanje okolju prijaznih tehnologij in rešitev ter spodbujanje ponovne uporabe
• Ohranjanje narave in krajine
• Razvoj in implementacija inovativnih turističnih produktov in ponudbe
• Izboljšanje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečanje privlačnosti prostora

 

Glavne aktivnosti operacije:
• Ureditev prostorov kulturne dediščine (doživljajski lokal, obrtne storitve, popravi si sam)
• Aplikativne raziskave za nadgradnjo turistične ponudbe povezane z dediščino (obrti preteklosti, oblačilni videz, kulinarika, zgodovinsko pohištvo, čolnarjenje)
• Razvoj programov turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi)
• Usposabljanja »popravi si sam«, zagon delovanja popravljalnice, tradicionalna plovila
• Izobraževanja s področja trženja nove ponudbe
• Povezovanje ponudnikov v mestnih središčih s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in promocije

 

Cilji:
• Razviti medsektorsko povezavo in trženje obstoječih in novih turističnih produktov temelječih na kulturni dediščini, obrti, kulinarike
• Ustvariti podporno okolje obstoječim obrtnikom, podjetnikom, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja
• Usposobiti prebivalstvo za manjša popravila in samooskrbo
• Ohraniti mestna središča, povečati njihovo atraktivnost in zaposljivost v njih

 

Rezultati:
• Atraktivno doživljajsko opremljeni prostori v mestnih središčih
• Razviti programi turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave)
• Izdelani oblačilni videzi za ponudnike in obiskovalce mestnih središč
• Nov oz. izboljšan integralni turistični produkt, povezan z obrtjo, zgodovinskim obdobjem, oblačilnim videzom, kulinariko, razstavami
• Usposobljene osebe na področjih animacije, kulinarike, trženja in popravil izdelkov
• Izvedeni dogodki povezani z obrtjo in kulinariko
• Izdelani promocijski filmi in skupni spominki za trženje turističnega produkta

 

Učinki:
• Povečan obisk mestnih središč in kulturne dediščine s strani lokalnih in tujih obiskovalcev
• Razvito medsektorsko partnerstvo s ciljem oblikovanja inovativnega turističnega produkta
• Večja ozaveščenost o priložnostih kulturne dediščine
• Nove zaposlitvene priložnosti zlasti za mlade v obrtnih poklicih, na področju animacij in trženja
• Izboljšana lokalna samooskrba zaradi novih obrtnih znanj

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: https://www.eu-skladi.si/

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice