Naša Facebook stran

Izplačilo stroškov "službenih" poti

 

Potni nalogi, kot računovodske listine, dokazujejo obstoj službenih poti delavcev oz. tudi članov društev. Z obračunom potnih nalogov povrnemo upravičencu službeni poti  davčno priznane stroške, ki jih je pri tem imel. Stroški so lahko dnevnice (povračilo stroškov za prehrano) in prevozni stroški (kilometrina, cestnina, parkirnina, …). 

Obračunajo se lahko tudi drugi stroški, ki so nastali zaradi izvršitve naloge službenega potovanja. Potni nalog podpiše odgovorna oseba in s tem člana društva napoti na pot, ki mora biti povezana z namenom in cilji društva.  

 

UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - 5. člen

 

 Po Zakonu o dohodnini se dohodnina ne plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitev in dnevnic kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v društvih zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena. To pomeni, da so poti za opravljanje nepridobitne dejavnosti neobdavčene, tiste poti, ki jih člani društva opravijo pri opravljanju pridobitne dejavnosti pa so obdavčene.

Povračila potnih in drugih materialnih stroškov, izplačanih pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračilo stroškov v skladu predpisom vlade, so oproščena plačila dohodnine samo, če oseba poleg povračil stroškov ne prejme nobenega drugega dohodka (npr. nagrade, žepnine, honorarja). Če pa prejme tudi drug dohodek, se njen bruto prejemek obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

 

K vsakemu potnemu nalogu je potrebno priložiti ustrezno prilogo.

Za uveljavljanje stroška parkirnine, cestnine,... je potrebno priložiti ustrezne račune.

Za dokazovanje upravičenosti poti priložite k obračunu potnega naloga tudi vabilo na dogodek (sestanek, delavnica,...), kamor je bil član namenjen.

 

Potni nalogi morajo vsebovati naslednje podatke:

 

 • številko in datum potnega naloga,
  • prostovoljec, član društva
  • naloga – če gre npr. za poslovni obisk, je pomembna tudi navedba poslovnih strank, ki se obiščejo,
  • točno relacijo poti (npr. če gre za relacijo Zagorje – Koper, s postankom pri poslovnem partnerju v Novem Mestu, je potrebno na potni nalog napisati relacijo Zagorje – Novo Mesto – Koper – Zagorje),
  • datum in ura prihoda in odhoda,
  • ali je bil izplačan predujem ali ne
  • navedba, ali gre za uporabo privatnega ali službenega vozila z navedeno registrsko številko službenega vozila,
  • podpis odredbodajalca na nalogu za službeno potovanje ter na obračunu potnih stroškov,
  • podpis predlagatelja na obračunu potnih stroškov,
  • podatek, ali je obračunana dnevnica ali ne in njena višina,
  • začetno in končno stanje števca v službenih vozilih se mora voditi na potnih nalogih ali posebni evidenci,
  • število prevoženih kilometrov s točno navedbo krajev,
  • na obračunu potnih stroškov je potrebno našteti dokumente (lahko tudi s številkami) s katerimi se dokazuje, da je bilo službeno potovanje dejansko opravljeno,
  • odtisniti žig firme.

 

Višina kilometrine  v primeru, da uporabljate lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 eurov za vsak prevožen kilometer.

 

 

ZAKON O DOHODNINI 107. ČLEN

Povračila stroškov članom društev in drugih nepridobitnih organizacij

Fizične osebe so oproščene plačila dohodnine za vse prejemke, namenjene pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki jo napoti ali pozove državni organ ali drug organ zaradi izvajanja del tega organa in kadar fizična oseba prostovoljno, oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru pridobitne dejavnosti društev.  Osnovni pogoj pri tem je, da delo opravi prostovoljno in brezplačno.

V kolikor za delo dobi kakršno koli plačilo, je to obdavčeno v skladu z naravo opravljenega dela.

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice