Naša Facebook stran

Gostinsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu in če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Poleg ustrezne registracije mora subjekt izpolnjevati tudi minimalne pogoje, ki so določeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti ter upoštevati Zakon o gostinstvu.

 

Na samem mestu opravljanja gostinske dejavnosti mora imeti društvo na vidnem mestu izpostavljen tudi cenik ter izdajati račune v skladu z veljavno zakonodajo (Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku).

 

Če se na dogodku predvaja tudi glasba, je društvo dolžno urediti avtorske pravice s kolektivnimi organizacijami: Združenje SAZAS, Zavod IPF in ZAMP, kot to določa 1. točka 147. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

 

Vir:
http://www.ti.gov.si/si/delovna_podrocja/gostinstvo/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11714#, (Uradni list RS, št. 21/2014)
https://www.uradni-list.si/1/content?id=82580 (Uradni list RS, št. 93/2007)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7927

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice