Naša Facebook stran

Ali si člani društev lahko povrnejo materialne stroške, ki so nastali z njihovim delovanjem v društvu in pod kakšnimi pogoji?

 

Fizične osebe so oproščene plačila dohodnine za vse prejemke, namenjene pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitev in dnevnic, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki jo napoti ali pozove državni organ ali drug organ zaradi izvajanja del tega organa in kadar fizična oseba prostovoljno, oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru pridobitne dejavnosti društev. Osnovni pogoj pri tem je, da delo opravi prostovoljno in brezplačno.

 

V kolikor za delo dobi kakršno koli plačilo, je to obdavčeno v skladu z naravo opravljenega dela (podjemna pogodba, avtorski honorar,…), potni stroški pa so obdavčeni. Član društva lahko kot vsak drug uveljavlja potne stroške v ugovoru na informativni izračun dohodnine.

 

Višina stroškov se določi pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračilo stroškov v Uredbi vlade o višini povračil stroškov in drugih prejemkov, ki se ne štejejo v davčno osnovo.

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice