Naša Facebook stran

Stičišča nevladnih organizacij, tudi Dobra družba in Društvo za razvoj slovenskega podeželja smo od novembra 2016 do februarja 2017 neumorno pošiljali informacije s terena CNVOS-u, ki pa je pripravil zelo obsežno analizo dejanskih izkušenj nevladnih organizacij z lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Kar 250 različnih nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS je podalo svoje bogate izkušnje z vključevanjem v procese sestavljanja lokalnih partnerstev in sprejemanja strategij lokalnega razvoja.

Dosedanji rezultati analize kažejo, da so izkušnje NVO zelo različne, v povprečju pa je mogoče reči, da nekatere vidike izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pretežno vrednotijo kot uspešne oziroma ustrezne (npr. organizacijo LAS, delo vodilnega partnerja, primernost njihove vloge v projektih), medtem ko se drugi vidiki kažejo za bolj problematične (npr. razpisne zahteve, kompleksnost postopkov, (ne)možnost vplivanja na odločitve v LAS ipd.). Spet tretji vidiki, kot so zastopanost interesov NVO v LAS in ustreznost obveščanja ter promocije različnih aktivnosti LAS, se kažejo kot delno ustrezni. 

O poteku analize in samo analizo najdete na CNVOS spletni strani.

 

Kaj je instrument CLLD?

Evropska unija je objavila razpise (za obdobje  2014–2020), ki omogočajo izvedbo programov po pristopu od spodaj navzgor, kar pomeni, da z novimi razpisanimi programi  želi doseči, da se nevladne in druge organizacije iz različnih sektorjev med seboj povezujejo pri reševanju problemov v lokalnem okolju.

Ta pristop so imenovali lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (angleška skrajšanka CLLD: community led local development )  in omogoča da se povežejo ljudje, ki imajo določene skupne interese in s pomočjo pridobljenih evropskih sredstev rešujejo izzive v svojem kraju ter postanejo aktivni partnerji in gonilo razvoja v svojem najožjem okolju.

vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Kaj je LAS (lokalna akcijska skupina)?

LAS je izvirna oblika povezovanja, ki ga je uvedla evropska unija skozi svoje razpise LEADER. Najbolj pomembna naloga tega povezovanja in združevanja je, da v ospredje postavi potrebe ljudi, ki so del neke ožje skupnosti oziroma lokalnega področja.

LAS tako predstavlja partnerstvo na nekem območju - recimo v Posavju in je sestavljena iz predstavnikov treh socialno ekonomskih sektorjev: javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja. LAS tako povezuje prebivalce in občine - oboji pa najbolje vedo, kaj so zares njihove potrebe in kje se še skrivajo potenciali za razvoj.

Tako združeni viri - finančni in človeški lahko izvajajo skupne in več sektorske projekte, imajo velik in pozitiven vpliv na trajnostni razvoj nekega kraja ali območja.

Tako združeni partnerji so vključeni v načrtovanje in uresničevanje  razvoja tega področja, LAS je tako odskočna deska za vse, ki želijo aktivno sodelovati pri spreminjanju svojega okolja na bolje.

Lokalne akcijske skupine v Sloveniji

 

LAS Posavje

Lokalna akcijska skupina Posavje je bila ustanovljena na ustanovni skupščini 19.10.2015 v Krškem. Ustanovilo jo je 99 zainteresiranih partnerjev, ki so tega dne pristopili k podpisu Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje in s tem izrazili pripravljenost ter sposobnost za izvajanje mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014-2020.

Partnerstvo pokriva celotno območje regije Posavje, to je občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica s skupno 75.683 prebivalci.

Strateški cilji LAS Posavje v programskem obdobju 2014-2020 so:

  • ohranjanje vitalnosti podeželja in krepitev povezav med mestom in podeželjem,
  • povečanje zaposlitvenih možnosti,
  • krepitev perspektivnih dejavnosti območja,
  • zagotavljanje boljšega socialnega položaja prebivalcev ter
  • skrb za kakovost stanja okolja in ohranjenost narave.

vir: LAS POSAVJE

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice